Dernek

Kocaeli Dayanışma Akademisi olarak “Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği” kurmak üzere 1 Mart 2017 tarihinde Kocaeli Valiliği’ne başvurumuzu gerçekleştirmiştik. Normal şartlar altında dernek kuruluş işlemleri bildirim usulüne göre gerçekleştirilirken OHAL şartlarında kuruluşumuz için aylarca “izin” beklemek durumunda kaldık. Uzun bekleyişimiz başarıyla sonuçlandı ve sonuç olarak 30 Ekim 2017 tarihinde derneğimiz resmi olarak kuruldu.
Aşağıda bulabileceğiniz dernek tüzüğümüze pdf olarak da buradan ulaşabilirsiniz.


KOCAELİ DAYANIŞMA VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM – DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA ALANI

MADDE 1 – Derneğin Adı:

Özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışı temelinde bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak üzere, “Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği” kurulmuştur. Dernek adının kısaltılmış biçimi “KODA” dır. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2 – Derneğin Merkezi:

Derneğin merkezi, Kocaeli’dir.

MADDE 3 – Derneğin Amaçları ve Faaliyet Alanı:

 1. Üniversitelerin özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü değerleri ve ilkeleri temelinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak
 2. Farklı alanlarda bilimsel ve akademik bilgi üretmek
 3. Bilim insanları arasında disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları desteklemek
 4. Bilim insanının toplumsal sorumluluğu çerçevesinde bilime ve topluma hizmet etmek
 5. Benzer amaçla kurulan ulusal ve uluslararası düzeydeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve dayanışmak
 6. Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak
 7. Akademik özgürlükleri, akademik sorumlulukları, bilimsel etik anlayışını, bilim insanının toplumsal sorumluluklarını ve bu bağlamda barışı, insan hak ve hürriyetlerini savunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; kültürel, sosyal ve bilimsel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 4 – Derneğin Çalışmaları:

Dernek bu amaçları çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

 1. Toplumda özerk, bilimsel, laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir üniversite anlayışının yaygınlaşması için her türlü inceleme, araştırma-geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek
 2. Bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmek ve bunları raporlamak ve/veya yayımlamak
 3. Farklı alan ve disiplinlerde bilimsel raporlar ve yıllıklar hazırlamak
 4. Amaçları doğrultusunda çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
 5. Bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, çalıştay, konferans, panel, seminer, forum) düzenlemek
 6. Farklı alan ve disiplinlerde, kurslar, yaz, güz/kış okulları, eğitimler ve sertifika programları düzenlemek
 7. Üniversite, akademi, bilimsel çalışma gibi alanların mevcut durumunu izlemek, bunların geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek
 8. Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara üye olmak
 9. Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurtdışındaki bilim insanlarıyla ortak bilimsel çalışmalar yapmak
 10. Amaçları doğrultusunda yurt içindeki ve yurtdışındaki bilim insanlarıyla, kurum ve kuruluşlarla dayanışma faaliyetleri yürütmek
 11. İnsanların temel haklarıyla birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve politik haklarının yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak, bu hakların zedelenmemesi için çaba harcamak
 12. Yapılan bilimsel ve akademik çalışmaların ve raporların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak
 13. Güncel bilimsel bilgilerden toplumu haberdar etmek ve bilgilendirmek
 14. Üyeler ve toplum arasındaki birliği, dayanışmayı, iletişimi ve eşgüdümü sağlamak için çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla, yurtiçinden veya yurtdışından, gerçek veya tüzel kişilerden, ayni veya nakdi olarak bağış kabul etmek
 16. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütüldüğü takdirde, proje maliyetleri göz önüne alınarak ayni veya nakdi yardım almak
 17. Yurt içinde ve yurtdışında temsilciler bulundurmak veya temsilcilikler açmak
 18. Derneğin amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulabilecek her türlü taşınır/taşınmaz ekipman ve mal alım-satımı ve kiralama işlemlerini gerçekleştirmek
 19. Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda; ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, yetkili organların kararı ile platformlar ve konfederasyonlar oluşturmak
 20. Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmek için iktisadi işletmeler kurmak veya işletmek.

İKİNCİ BÖLÜM – ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 5 – Dernek Üyeliği:

İlgili mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayan her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir. Derneğin Asli ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

MADDE 6 – Asli Üye:

Derneğin bu tüzükteki amaç ve ilkelerini benimsediğini beyan ederek, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak üyelik başvurusu ve belgeleriyle (başvuru dilekçesi ve özgeçmişi) yapar. Dernek Yönetim Kurulu otuz gün içinde üyelik başvurusunu kabul veya red şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Genel üyelik şartları;

 1. 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmak
 2. Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, gerçek veya tüzel kişilere ilişkin mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak
 3. Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmamak
 4. Bu tüzükte belirtilen aidatı yıllık olarak ödemekle yükümlü olmaktır.

MADDE 7 – Onursal Üye:

Derneğin ilke ve amaçlarına uygun çalışmalar yapmış gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile bu unvanı alabilir. Onursal üyeler genel kurula katılıp söz alabilirler; fakat, oy kullanamazlar.

MADDE 8 – Aidat
Her üye derneğe yıllık 10 TL (On Türk Lirası) aidat ödemekle yükümlüdür. Aidat miktarının tamamının ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir. Üyelik aidatının yeniden belirlenmesi için Genel Kurul kararı gerekir. Üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz.

MADDE 9 – Üyelikten Çıkma:

Her üyenin yazılı olarak istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda üyeliği sona erer. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yıl atlayarak ödenen aidatlar bir yıl öncesine mahsup edilir.

MADDE 10 – Üyelikten Çıkarılma:

5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre üye olma hakkını yitirenler ve derneğin bu tüzükte yazılı  amaç ve faaliyetlerine aykırı davrananlar ve üst üste iki yıla ait taahhüt ettiği aidatlarını ödemeyen üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri sona erer. Yönetim Kurulu derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı hareket ettiğini tespit ettiği üyelerinden yazılı savunma isteyebilir. Üyelikten çıkarılan üyenin bir sonraki Genel Kurul’da itiraz hakkı saklıdır. Üyelikten çıkarılma kararına karşı ilgililer, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde derneğin ilk Genel Kurulunda görüşülmek üzere itiraz edebilirler. İtiraz halinde, üyelik yükümlülükleri devam eder. İtiraz edilmediği takdirde, üyelikten çıkarma kararı kesinleşir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 11 – Teşkilat Yapısı

Derneğin sadece Genel Merkez’den oluşan tek kademeli bir teşkilat yapısı vardır, şubesi yoktur. Dernek yurtiçinde veya yurtdışında gerekli gördüğü yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci bulundurabilir ve/veya temsilcilikler açabilir.

MADDE 12 – Derneğin Organları

Derneğin organları

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu’dur.

Derneğin bu organları dışında ihtiyaç görülmesi halinde amaç ve faaliyetleri kapsamında Yönetim Kurulu Kararı kurullar ya da komisyonlar oluşturulabilir.

MADDE 13 – Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili ve en üst karar organıdır ve derneğe kayıtlı tüm asil üyelerin katılımından oluşur.

MADDE 14 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
 6. Yönetim Kurulu tarafından dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak mevzuatı inceleyip aynen veya değiştirerek onaylanması
 7. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 9. Derneğin vakıf kurması
 10. Derneğin fesih edilmesi
 11. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
 12. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerekli hallerde görevden alınması
 13. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
 14. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
 15. Yönetim Kurulu tarafından onursal üyeliklere önerilen adayların durumunun incelenip, karara bağlanması
 16. Değişik illerde, temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması ve temsilciliklere yetki verilmesi
 17. Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 15 – Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel Kurulu bu tüzükte belirtilen zamanda olağan ve Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü  olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içinde, Kocaeli’nde Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla, onun belirleyeceği yerde ve tarihte (gün/ay/yıl) toplanır.

Madde 16 – Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye genel kurulda sadece kendisini temsil ettiğinden, üye oyunu sadece şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişilik adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır.

Oylamalar, Genel Kurul tersi bir karar vermedikçe açık, Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi ise gizli oyla yapılır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Açık oylamada Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Gizli oylamada ise toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Sekreter toplantı tutanağını düzenleyip, başkan ile birlikte imzalar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile sekreter tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 17 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl süre ile seçilmiş yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda açılacak yerlere aldıkları oy sırasına göre yedekler geçer. Yönetim Kurulu bütün faaliyetlerinden Genel Kurul’a karşı sorumludur. Yönetim Kurulu’na seçilen asil üyeler ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu Başkanı üst üste en fazla iki dönem (altı yıl) başkanlık yapabilir. Derneği başkan ve genel sekreter temsil eder. Yönetim Kurulu en az yılda dört kez toplanır. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Yönetim Kurulu asil üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine sulh hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 18 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Genel Kurul gündemini hazırlamak
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurula sunmak
 4. Genel Kurulca onaylanan bütçe dâhilinde harcamalarda bulunmak, çalışmaları düzenlemek, haberleşmeyi yönetmek ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda belirtilen Üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelen-giden evrak defteri, Gelir-gider defteri, Demirbaş eşya defteri, Alındı belgesi kayıt defterlerini aynı Kanun’da 11. maddenin tarif ettiği şekilde onaylatmak ve tutmak
 5. Üyelik başvurularını karara bağlamak
 6. Genel Kurulun, Dernek tüzüğünün ve ilgili dernekler mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 19 – Denetim Kurulu

Denetim Kurulu üç yılda bir kez Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Dernek çalışmaları Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetlenebileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 20 – Temsilcilikler

Derneğin herhangi bir şubesi yoktur ancak yurtiçinde veya yurtdışında gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliklerin dernek genel kurullarında temsil edilmesi şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM – DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 21 – Derneğin Gelirleri

Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır;

 1. Üye aidatları, bağışlar, araştırma, proje ve yayınlardan sağlanan gelirler, mal varlığı gelirleri, resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerin yapacakları her türlü bağışlar, yardımlar ve armağanlar.
 2. Mesleki, kurumsal ve sosyal dayanışmayı artırmak amacı ile ve sosyal-kültürel faaliyetler yoluyla sağlanacak gelirler.
 3. Benzer amaçlı derneklerden, işçi, işveren ve memur sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan alınan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
 4. Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülen projeler nedeniyle sağlanan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
 5. Yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan sağlanan ayni ve/veya nakdi yardımlar.
 6. Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve uygulama gelirleri.

MADDE 22 – Derneğin Giderleri

Yönetim Kurulu, derneğin amaçları doğrultusunda ve Genel Kurul tarafından Kabul edilen bütçeye uygun olarak dernek harcamalarını yapar. Gerekli görülen durumlarda bütçe dışı harcamalar yapılabileceği gibi, bütçe fasılları arasında aktarmalar da yapılabilir. Bu takdirde ilgili durum raporda belirtilir.

MADDE 23 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 24 – Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile bütçesini geçmeden borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 25 – Tüzük Değişikliği:

Tüzük, Genel Kurulun normal ya da olağanüstü toplantılarına katılan üyelerinin en az üçte ikisinin onayı ile değiştirilebilir.

MADDE 26 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Kocaeli Araştırma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 27 – Hüküm Eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı:                         Görev Unvanı:

Hülya Kendir-Özdinç               Başkan

Kuvvet Lordoğlu                     Başkan Yardımcısı

Adem Yeşilyurt                        Genel Sekreter

Güven Bakırezer                      Sayman

Özlem Özkan                           Üye

Aynur Özuğurlu                       Üye

Tayyibe Gül Köksal-Kargın      Üye

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.